Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > LED trong suốt đồng hành cùng Hiệp hội doanh nhân Trung Quốc

LED trong suốt đồng hành cùng Hiệp hội doanh nhân Trung Quốc


Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 10

Vị trí dự án:  Nhà hàng Andora, Quận 5

Thời gian thực hiện : 2018