Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > LED trong suốt tại cửa hàng bán lẻ MUMUSO Nguyễn Huệ

LED trong suốt tại cửa hàng bán lẻ MUMUSO Nguyễn Huệ


Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 2.5

Vị trí dự án:  Cửa hàng MUMUSO Nguyễn Huệ

Thời gian thực hiện : 2018