Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > LED trong suốt tại Trung Nguyên Cafe (Bùi Thị Xuân)

LED trong suốt tại Trung Nguyên Cafe (Bùi Thị Xuân)


Thông tin dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 4

Vị trí dự án: Q1, TP.HCM.

Thời gian thực hiện : 2019