Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > LED trong suốt tại Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP.HCM CSED

LED trong suốt tại Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP.HCM CSED


Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 7.5

Vị trí dự án:  Quận 1, TP.HCM

Thời gian thực hiện : 2018