Trang chủ > Ứng dụng > Màn hình LED trong suốt tại Hội thảo kết nối cung - cầu các ngành hàng chủ lực của Sở Công thương Trà Vinh

Màn hình LED trong suốt tại Hội thảo kết nối cung - cầu các ngành hàng chủ lực của Sở Công thương Trà Vinh


Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 10

Vị trí dự án:  Nhà khách tỉnh Trà Vinh

Thời gian thực hiện : 2018