Vietnamese USA
Banner video
Trang chủ > Thư viện video > Màn hình LED trong suốt Khu nhà mẫu Alpha King

Màn hình LED trong suốt sang trọng tại Khu nhà mẫu Alpha King tại Saigon Garden Quận 1

Model: NS2.6

Pixel Pitch: 2.61mm x 5.68 mm

Vị trí dự án: Khu nhà mẫu Alpha King tại Saigon Garden, TP.HCM.

Thơi gian dự án: 2018

 

 

 

 

led trong suốt

 

led trong suốt